Dossier Knokke-Heist - Sociaal

Senioren raad


 

De Seniorenraad. 

Werkgroep seniorenraad 

Het is geweten dat de bevolking vergrijst en zeker in Knokke. Daarom vraagt de seniorenraad via hun werkgroep aan het gemeentebestuur om naar de toekomst toe rekening te houden met een aantal problemen in verband met het ouder worden en wonen


 

 

Wonen


    Onze werkgroep wonen vraagt blijvend en actief betrokken te worden bij de uitvoering van de woonbehoeftenstudie.

Wij vragen de gemeente tevens een beleid te voeren dat alternatieve woonvormen promoot. Hiertoe dient een doordachte toekomstvisie te worden bepaald die gefundeerd wordt op :

-      een doortastende aanpak van verkrotte panden.

        Eigenaars van panden die om speculatieve redenen langdurig leeg staan, dienen financieel zwaar te worden bestraft.

-      een ondubbelzinnige aanpak van bouwovertredingen.

        Ook de veiligheids- en comfortvoorschriften die in acht dienen te worden genomen bij het bouwen van appartementsgebouwen, moeten bij de oplevering strikt en onverbiddelijk worden gecontroleerd en desnoods zwaar gesanctioneerd. Wij menen dat de bevoegde gemeentelijke diensten in deze thematiek heel ongenuanceerd de puntjes op de i moeten zetten.

-      de mogelijkheden omtrent "inbreiding".

        Zo dient ondermeer het wonen boven winkels op alle mogelijke manieren te worden gestimuleerd.

-      het aanmoedigen van allerlei vormen van woonsplitsing.

 

        In een gemeente die zeer veel oudere inwoners telt, moet bij prioriteit werk worden gemaakt van initiatieven die senioren de kans geven om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Het financieel stimuleren van de omvorming van ééngezins- naar meergezinswoningen, het bestuderen en stimuleren van alternatieve woonvormen, zoals "kangoeroewonen", het realiseren van woonprojecten met serviceflats, zou een concrete aanzet kunnen zijn om de woonkwaliteit voor senioren in onze gemeente zo maximaal mogelijk te maken

 

 

 

SENIORENRAAD KNOKKE-HEIST STRIJDT TEGEN ISOLEMENT BEJAARDEN * AANDACHT IS EEN MENSENRECHT

De Seniorenraad in Knokke-Heist is gestart met een plan dat alleenstaande 70-plussers uit hun isolement moet halen.  Momenteel telt de badstad liefst 1.935 alleenstaanden die 70 jaar zijn of ouder.  In heel wat gevallen gaat het hier om personen die na een actieve loopbaan in het binnenland besloten om zich in Knokke-Heist te vestigen.  De ervaring leert dat ook in heel wat dure appartementen in de badstad de eenzaamheid troef is. Een aantal leden van de seniorenraad in Knokke-Heist Vaak gebeurt het dat deze bejaarden geen sociale relaties met de plaatselijke bevolking aanknopen. Hun sociale netwerk is dan ook klein en hun mobiliteit gering.  Wanneer hun partner overlijdt, dan gebeurt het vaak dat de alleenstaanden volledig vereenzamen.  Belangrijk is ook het feit dat volgens een eerdere peiling "de maatschappij steeds harder, onverschilliger en asocialer wordt".  Tegen deze stroom in wil de seniorenraad nu van "Aandacht een Mensenrecht" maken.  In het kader van het onderzoek zullen in Knokke-Heist in de komende dagen alle alleenstaande 70-plussers worden aangeschreven.  Personen die reageren krijgen vervolgens vrijwilligers van de seniorenraad op bezoek.  De resultaten van het onderzoek moeten de seniorenraad een beter inzicht verschaffen in de problematiek.  Vervolgens zal een praktische strategie worden uitgewerkt om de eenzame 70-plussers uit hun isolement te halen.