De roofvogels verlaten het Zwin

Het zwin wordt te duur en onze Natuurvriend Lippens verkoopt het aan de Vlaamse regering voor € 3.400.000. Dat hij het verkoopt OK, maar dat hij dat dan ook OPENLIJK bekent en niet in eerste berichtgevingen zit te pochen dat hij uit liefde voor de natuur een reservaat OVERDRAAGT aan de regering. Door het doordacht gebruik van zijn woorden probeedet de burgemeester eens te meer een illusie te scheppen.

zwin


 

Dinsdag 29 augustus 2006 - KNOKKE-HEIST – Met twee verschillende pennenstreken en het storten van 3,4 miljoen euro op de rekening van Compagnie Het Zoute, heeft het Vlaamse Gewest gisteren het op één na grootste natuurreservaat van aan de Belgische kust in handen gekregen..

 Tezamen met de ‘Zwinduinen en -Polders’, die al van het gewest waren, vormt het nu een geheel van meer dan vierhonderd hectare. Alleen de ‘Duinen en Bossen van de Panne’ zijn met 539 hectare groter. De oprichters van de Compagnie, de adellijke familie Lippens, heeft met pijn in het hart zowel het natuurgebied als het Vogelpark verkocht.

Maar terwijl het eerste door het Gewest, dat wil zeggen door de Vlaamse regering werd aangekocht, is het tweede eigendom geworden van de provincie West-Vlaanderen, dat het park wil voortzetten. „Een beetje heimwee“, gaf graaf Leopold Lippens gisteren toe te voelen bij de overdracht in de Koninklijke Villa, terwijl hij hardop terugdacht aan zijn prille jeugdjaren, waarin zijn vader Léon het gebied had uitgebouwd. Terecht bracht zijn broer Marcel nog eens in herinnering hoe „eigenaardig“ het was, „dat een vastgoedonderneming haar mooiste stuk had gevrijwaard van beton.

 Het valt op dat na jarenlang getouwtrek en steeds wederkerende kritiek, net nu het Zwin wordt verkocht. En ook de prijs ligt lager dan de € 5.000.000 die was voorzien. Zou de recente corruptiezaak waarin de Lippens verwikkeld zijn daar iets mee te maken hebben.  Misschien is er weer een ruilhandel gedaan. Jullie verkopen het Zwin en wij laten wat onderzoeken vallen?  Misschien, maar het zou ook kunnen te maken hebben met het wat oppoetsen van het geschonden blazoen? Die indruk geeft Maurice wel als hij in herinnering bracht hoe “eigenaardig” het was dat een vastgoedonderneming haar mooiste stukje land had gevrijwaard?  

 Hier in Knokke-Heist weet je het echter nooit. Een ding moet je wel weten beste lezer: sedert jaren werd er niet meer geïnvesteerd in het Zwin, de koninklijke villa werd jarenlang verwaarloosd,  de vogelkooien zijn  totaal verouderd en de wil om het reservaat te behouden was er waarschijnlijk niet meer. Maar ja, het Mecenaat van weleer is ook verdwenen. Misschien heeft het zwin ook zijn nut voorde familie lippens verloren. Knokke is volledig verkaveld, het Zwin is beschermd en men hoeft niet meer te doen alsof. En last but not least, men vergeet ook de koehandel waarin het zwin verwikkeld was, en als drukkingsmiddel diende om het project Finis Terrae erdoor te krijgen . Dus die plotseling heimwee en pijn in het hart bij leopold Lippens zijn wat misplaatst en getuigen van een grote dosis Hypocrisie.  


     

Laten we nu eens de evolutie van de jaren bekijken.

 

Lippens VERKOOPT het Zwin, maar laat iedereen denken dat hij het afstaat aan de Vlaamse regering. Kwestie van intrepreatie.  

 

 De Vlaamse Gemeenschap zal het natuurreservaat het Zwin kopen van de rijke familie Lippens. Dat zijn beide partijen overeengekomen.

Marco Van Hees

21-09-2005 Nu zullen ze wel een toontje lager zingen, die ongeluksvogels met hun eentonig gekwetter over de kapitalisten die alleen maar aan privatisering denken. Want de familie Lippens, de 17de rijkste familie van België, doet net het tegenovergestelde: ze zal natuurreservaat en vogelreservaat Het Zwin afstaan aan de staat (Vlaamse Gemeenschap en provincie). Momenteel zijn die gebieden eigendom van de Compagnie du Zoute, een vastgoedmaatschappij opgericht door de Lippens in 1908. Maar laten we wel wezen: met "afstaan" aan de staat bedoelen ze "verkopen". En waarom doen ze dat? "Door de overgang van de privé naar de staat zullen de noodzakelijke wijzigingen en werken in het reservaat gemakkelijker verwezenlijkt kunnen worden", aldus Léopold Lippens, die ook burgemeester van Knokke is, waar het Zwin gelegen is. Volgens hem "kunnen die belangrijke en kostelijke werken alleen maar beslist en uitgevoerd worden door de Vlaamse Gemeenschap". Voor de financiering van de werken zal de staat niet kunnen rekenen op ­ pakweg - de winsten van de openbare bank ASLK, om de simpele reden dat die in 1993 overgedragen werd aan Fortis, van een zekere Maurice Lippens. Aan die privatisering hebben de Lippens grof geld verdiend en vandaag bedraagt hun vermogen een slordige 457 miljoen euro.

U hebt het al door, die familie Lippens dat zijn mensen met principes: wat veel kost is voor de staat, wat veel opbrengt gaat naar de privé. En zo halen de roofvogels de poen binnen. Misschien is het wel daarom dat Maurice Lippens door zijn kornuiten gekozen werd om een deontologische code over 'corporate governance' (deugdelijk bestuur) op te stellen voor de bedrijfsleiders.

Het moet gezegd: het is de bedoeling dat het reservaat de komende jaren uitgebreid wordt. De bouwpromotoren zullen in dat gebied dus niets meer kunnen neerpoten.

Maar alvorens het Zwin te verkopen heeft de Compagnie du Zoute luxe-projecten gelanceerd voor de bouw van appartementen aan het uiteinde van de Knokse dijk. Werkelijk het neusje van de zalm. De verkoopprijs van zo'n appartement is wel niet besteed aan een kleine garnaal...

 


Voortbestaan van ’t Zwin is nu definitief verzekerd.
Compagnie du Zoute verkoopt natuurreservaat aan overheid.

De Vlaamse overheid koopt samen met de provincie West-Vlaanderen natuurreservaat het Zwin van de
Compagnie du Zoute van de familie Lippens.
De Vlaamse overheid hengelde al vele jaren naar het unieke natuurgebied in Knokke, maar niets leek erop te wijzen dat de Compagnie het Zwin wenste te verkopen.
De intentieverklaring over de verkoop die gisteren getekend werd, is dan ook een complete verrassing.
Met de verkoop komt een einde aan het enige Belgische natuurreservaat in privé-handen.
«De verkoop is de beste garantie voor het voorbestaan van het Zwin,» verklaart burgemeester Leopold Lippens.

Het was vader Leon Lippens die in 1952 het initiatief nam om het unieke slikken- en schorrengebied in te richten als een beschermd natuurgebied.
Het Zwin was hiermee het eerste natuurreservaat van ons land. Tot nu toe was het ook het enige natuurgebied dat volledig in private handen was.

Dankzij de goede zorgen van de eigenaar bleef het gebied haar grote natuurwaarde behouden.

Maar de laatste jaren gingen binnen het Vlaamse parlement steeds meer stemmen op om het gebied te op te kopen. In alle stilte werd nu een intentieverklaring uitgewerkt over de verkoop.

De Zwinvlakte van 155 hectare wordt gekocht door de Vlaamse regering.
De provincie zal het vogelpark met bezoekerscentrum kopen en in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist uitbaten.

WAARDIGE TOEKOMST

«Ik ben tevreden over de verkoop omdat dit het voortbestaan betekent van het Zwin waar we zo lang voor gewerkt hebben,» zegt burgemeester Lippens.
«We beseffen dat het als privé-reservaat steeds moeilijker werd. Over elke aanvraag deden de instanties moeilijk. We willen een waardige toekomst voor het Zwin behouden, zoals mijn vader het heeft gesticht.

Voor de bezoekers en werknemers zou erdoor de verkoop niets veranderen.
«Alles blijft zoals het was. Het personeel heeft werkzekerheid en het gebied blijft voor iedereen toegankelijk. In de intentieverklaring zijn al heel duidelijke afspraken gemaakt. Het zal niet worden zoals de Baai van Heist waar dat niet het geval was. Over de prijs is er nog niet gesproken.

Dat is het werk van schatters,» aldus Lippens.
De prijs zal gebaseerd zijn op gelijkaardige natuuraankopen door de overheid.

VERZANDING

Dankzij de aankoop kunnen de verschillen overheden nu makkelijker een oplossing vinden voor de bedreigingen in het Zwin, zoals de verzanding.
Ook ontpoldering en uitbreiding kan nu veel eenvoudiger verlopen. Eerder kocht de Vlaamse overheid al 220 hectare van de aanpalende Zwinbosjes, die nu samen met het Zwin één geheel gaan vormen.
Dat de overheid moeilijk deed bij elke aanpassing die het Zwin wilde uitvoeren, heeft volgens Lippens niet bijgedragen tot de plotse verkoop.
«Ook de huiszoeking heeft er niets mee te maken. Het Zwin kan alleen beter worden van de verkoop.
Ik heb wel wat weemoed, maar het is het beste voor de toekomst van het Zwin.
Dit betekent ook niet dat de eerder gemaakte vernieuwingsplannen afgevoerd worden, » verteld burgmeester Lippens nog tot slot.

(bron HLN 10 sep 05 – Jonathan Van Renterghem)


 Het Zwin definitief gered

De toekomst van het Zwin lijkt verzekerd. De Vlaamse regering en de provincie West-Vlaanderen hebben een overeenkomst bereikt met de Compagnie Het Zoute van Maurice en Leopold lippens om het natuurreservaat te kopen. Zij verkopen het gebied omdat de investeringen om het Zwin te behoeden voor de dreigende verzanding te hoog waren voor een privé-maatschappij.
«Door de aankoop van het Zwin kan de Vlaamse overheid de nodige werken uitvoeren om dit unieke vogelparadijs voor de komende generaties te vrijwaren», zegt Vlaams milieuminister Kris Peeters (CD&V).

Het Zwin strekt zich over 2,3 kilometer uit langs de kust in de Nederlands-Belgische grenszone.
Het gebied van 155 hectare met zilte slikken en schorren is een unieke broedplaats voor allerlei trekvogels. Meer dan 50 jaar lang was het eigendom van de Compagnie Het Zoute van de familie Lippens.
Die doet het nu van de hand. De Vlaamse regering wil het nauurreservaat kopen, de provincie West-Vlaanderen neemt het bijbehorende vogelpark over.
Voor ons is dit een unieke gelegenheid om een uitgestrekt natuurgebied te vrijwaren aan de kust», zegt minister Kris Peeters.

Vlaanderen heeft met de nabijgelegen «Zwinduinen» al een reservaat in Knokke.
«Als we die twee gebieden samenvoegen, kunnen we één groot natuurgebied van 350 hectare maken», zegt Peeters.
Hoeveel dat moet kosten, is nog niet bekend. Het federale Comité van Aankoop moet de waarde van het reservaat schatten.
«We zullen de koop alleen maar afsluiten als we een redelijke prijs kunnen bedingen», zegt Peeters.
«Maar ik ben ervan overtuigd dat dit zal lukken. Daarna kunnen we de verzanding aanpakken.»

HAVEN ZEEBRUGGE

De verzanding van het Zwin is allang bezig», zegt conservator Kris Struyf.
Maar de voorbije jaren is dat proces versneld door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanvoer van zand om de stranden van Knokke mooi en breed te houden.
Als niemand ingrijpt, dreigt de geul naar het Zwin helemaal droog te vallen.
Eén van de mogelijkheden om dat te verhinderen, is de Hazegraspolder ontpolderen, zodat er weer water in kan. Daardoor zou de Zwinvlakte zowat in omvang verdubbelen en zou er bij eb en vloed véél meer water door de geul stromen.
Die sterkere stroming zou verhinderen dat de geul helemaal verzandt.
Maar natuurlijk gaat het over grote werken die de Compagnie Het Zoute niet alleen aankan», zegt de conservator.

Dat beaamt ook graaf Leopold Lippens.
«Als privé-maatschappij heeft de Compagnie Het Zoute de tijd en het geld niet om aan zulke omvangrijke werken te beginnen.
Dankzij de beslissing van Kris Peeters zullen de nodige werken kunnen gebeuren. Ik ben er zeker van dat de Vlaamse regering er iets fantastisch van zal maken.»

IN GOEDE HANDEN

Graaf Lippens doet met pijn in het hart afstand van het reservaat.
«Ik herinner mij nog levendig hoe ik in korte broek door het lage water van het Zwing rondliep met mijn broer Maurice en mijn vader Léon», zegt hij een beetje weemoedig.
«Mijn vader heeft het Zwin als eerste privé-natuurreservaat in Europa opgericht in 1952.
En hij heeft het Zwin uitgebouwd tot wat het nu is. Het was de droom van mijn vader om dit unieke stuk natuur te behouden, maar voor een privé-maatschappij als de Compagnie Het Zoute werd dat steeds moeilijker.
Ik ben er zeker van dat het Zwin nu in goede handen is», zegt graaf Lippens.
«De toekomst is nu verzekerd.»

(bron HLN 10 sep 05 – Peter Gorle)


Zwin Gekocht 28.08.2006 

In het nieuws in KNOKKE-HEIST

 
  Het Zwin gekocht door Vlaamse Gemeenschap
  (28/8/2006)
 Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag de aankoopakte ondertekend waarbij het Vlaamse gewest het Knokse natuurgebied “Het Zwin” verwerft.

De verwerving van het reservaatterrein verschaft het Vlaamse gewest de mogelijkheid de problemen van de verzanding van het Zwin aan te pakken.

Ook de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne en gedeputeerde Jan Durnez ondertekenden deze akte, en bezegelden hiermee de aankoop, door de Provincie West-Vlaanderen, van het bij het Zwin aansluitende Vogelpark.

"Voor de verdere ontwikkeling van het Zwin als natuurgebied, dat van internationale waarde is, is het een goede zaak dat het Zwin in publieke handen is. Het Zwin en de Zwinduinen en –polders vormen nu samen het tweede grootste Vlaamse natuurreservaat van onze kust. Samen met het Vogelpark blijft het gebied een belangrijke toeristisch-natuureducatieve attractiepool voor de Oostkust en voor Knokke," zegt Peeters.

Koopje?

Het Vlaams Gewest betaalt voor de verwerving van het Zwin 1.882.500 euro. De Provincie West-Vlaanderen betaalt voor de verwerving van het Vogelpark 1.520.600 euro.

Bedoeling

Het is de bedoeling van minister Peeters dat er in de loop van 2008 ook voor het complex van strand, duinen, slikken, schorren en kreken van “Het Zwin” door het Agentschap voor Natuur en Bos een beheersplan vastgesteld zou worden. Dat plan oet het behoud en de uitbreiding van “Het Zwin” als getijdenonderhevig natuurgebied verzekeren.

De Provincie West-Vlaanderen wil het Vogelpark het huidige toeristisch-recreatieve en natuureducatieve deel van "het Park" verder vorm geven, samen met de gemeente Knokke-Heist.

(FN-Meegedeeld-KP)


 

Vlaamse en West-Vlaamse overheid kopen Het Zwin

 

28/08/2006 

print
  In de Koninklijke Villa van het natuurreservaat Het Zwin in Knokke-Heist heeft de Compagnie Het Zoute van de familie Lippens maandagmiddag officieel afstand gedaan van Het Zwin. De Vlaamse overheid is de nieuwe eigenaar van het natuurreservaat van 179 hectare. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kocht het vogelpark van 17 hectare. Ze betalen er respectievelijk 1,882 miljoen en 1,520 miljoen euro voor. Het reservaat werd verkocht om het te redden van de verzanding. Mogelijk wordt in het kader daarvan een aantal landbouwers onteigend.

De verkoopakte werd ondertekend door Vlaamse minister van Leefmilieu Kris Peeters, gouverneur Paul Breyne van de provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Jan Durnez, voorzitter Maurice Lippens en directeur Philippe Muylle van de Compagnie Het Zoute. Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist vertelde dat zijn broer en hij hun jeugd doorbrachten in het natuurpark.

Vader Léon Lippens vocht voor de heropening van het Zwin bij de Nederlanders en tegen de doortrekking van de Koninklijke Baan bij de Belgen. Daardoor werd het stukje natuur op de grens van Knokke, de zee en Nederland een internationaal gewaardeerd natuurreservaat met educatieve en toeristische waarde. De inspanningen om het Zwin te redden van de verzanding, hebben de Compagnie doen besluiten het reservaat te verkopen.

Maurice Lippens wees erop dat de vastgoedmaatschappij haar mooiste stuk grond altijd vrijwaarde van beton. "Onze vader deed dit in een periode dat milieuzorg nog niet leefde", zei hij. Minister Peeters zei dat met de aankoop van Het Zwin een motie van het Vlaamse Parlement uit 2003 is uitgevoerd.

Peeters en gedeputeerde Durnez garandeerden maandag dat het vogelpark en de Zwinvlakte toegankelijk zullen blijven voor het publiek. Ook de toegang tot het strand blijft vrij, zodat wandelaars bij eb nog steeds naar Cadzand kunnen wandelen en omgekeerd. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil betrokken worden bij de uitbating van Het Zwin om de toeristische functie van het natuurreservaat te verankeren.

Binnen de Internationale Zwincommissie wordt momenteel bestudeerd hoe de verzanding van het Zwin kan worden verhinderd. Eén oplossing is de uitbreiding van de Zwinkom met een deel van de Willem-Leopoldpolder. Een aantal landbouwers zou dan worden onteigend.

Bron: Belga

Eerdere berichtgeving over mogelijke onteigeningen in de Zwinstreek:
28/6/06: Boeren samen met burgemeester Lippens in het verweer