Waarom komt de naam van onze burgemeester voor in het dossier Dutroux?
Fictie of realiteit? Is dit weer een nieuwe schandaal omtrent onze lokale leider?We zullen het mischien nooit weten, eenvoudig omdat het onderzoek nooit in die richting is gegaan en er bestaat weinig kans dat een nieuw onderzoek ooit zal geopend worden. Maar er zijn wel nieuwe elementen gevonden waarbij na verloop van de tijd de politie WEL rekening zal moeten houden wil men het vertrouwen in onzerechtsspraak herstellen. De moeilijke vragen zullen NIET verdwijnen.
Het gehele onderzoek in het kader van het proces Dutroux werd indertijd op een aantal DVd's gezet. Die Dvd's bleken manueel te zijn geïndexeerd. Raar maar waar. 4.6 miljoen € aan kosten en de regering kon (of wou niet) dat dit dossier gemakkelijk kon worden geraadpleegd. Het was een burger die, met behulp van een aantal universiteitscomputers het ganse dossier liet inlezen en het van een geautomatiseerde index voorzag. Wat daaruit kwam was nogal verontrustend?

De naam Lippens komt erin voor. En zelfs wel regelmatig. Niettemin vond de politie het niet nodig om verder onderzoek in die richting uit te voeren. A décharge of a charge. Net zo min als dat ze het nodig vond om, in het kader van de arrestaties van onze Knokse stadssecretaris en directeur van de companie du Zoute, Lippens immobilienbedrijf , de man te ondervragen. Om zijn minst een vreemde werkwijze.


Nu, iemand is altijd onschuldig totdat het justitie het tegendeel beweert, en wij beweren ook niet dat onze burgemeester daadwerkelijk bij deze louche zaken zou zijn betrokken.

We weten echter allemaal hoe nefast het uitliep met prins Laurent toen hij vernoemd werd in de zaak omtrent de Marinefondsen en de justitie te lang wachtte om hem te ondervragen. Waar of niet waar, de geloofwaardigheid van de prins had was in de ogen van de publiek opninie een flinke deuk gekregen.

En daarbij: waren de woorden van de koning niet dat iedereen gelijk is voor de wet ?

Enkele internetsites die zich verdiepen omtrent de persoon van onze burgemeester.

Bij Katrien de Cuyper.

Typ naam in bij zoekmachine (adel verplicht – Blikscaters – De Cuyper)

Nederlandse site die haar info grotendeels uit de Dutroux Dvd’s haalt.

anonieme brieven over onze burgemeester zoals ze in de Dutorux dvd’s voorkwamen. Een ervan werd volgens de politie gevonden ten huize van de van den Bogaerde antoine, de pooier van regina Louf alias X1. Merkwaardig niet ? Diezelfde pooier bekende wel dat hij haar heeft misbruikt toen ze 12 was.

Hij werd niet gestraft. Idem voor wat betreft haar moeder, die gaf ook toe dat ze werd uitgeleend. En voor wat betreft haar grootmoeder: Zij had effectief 2 bordelen gedurende de oorlog te Knokke-Heist. .

Dus, niettegenstaande ze nog steeds niet geloofd wordt blijken haar verklaringen betreffende kindhoertje en haar familie toch waar te zijn ? Wat dan van de andere verklaringen.? Waarom wordt zoveel moeite gedaan om haar te saboteren?

De agenten De Baets en Billé, die destijds beschuldigd werden van inmenging en besturing van het X1 dossier werden ondertussen in ere hersteld. Hun onderozek was niet gemanipuleerd. Alleen: als het niet gemanipuleerd was, waarom werd er dan niet opnieuw geopend? Ooit zal de vraag actueel worden en dan houd ik mijn hart vast.

Op een vergadering met de gemeenteraadsleden vond de burgemeester het nodig hen de verzekering te geven dat hij NOOIT bij zo'n zaken betrokken was. Ondertussen heeft hij wel gedreigd om klacht voor smaad neer te leggen tegenover mezelf omdat ik het onderwerp ter sprake breng en me vragen stel over het feit dat er Geen onderzoek was.

Lees en oordeel zelf.

Dreiging om klacht van smaad in te dienen in dat verband.


Kantoor meester Lust.

5 september 2005

AANGETEKEND.

Geachte Heer. M.Ref.: 28617 / 1 - LIPPENS L.~VAN GEETERUYEN A. AL /LVU.Ref.

Ik werd geraadpleegd door graaf Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist. Ik laat U in bijlage kopie geworden van twee verklaringen van 22 augustus 2005 van in­woners van de gemeente Knokke-Heist, waaruit moet blijken dat U de heer Lippens, in het openbaar, bijzonder ernstige feiten, die door de wet zelfs als misdaden worden om­schreven, aanwrijft.

Ik wil er U op wijzen dat de wet stelt dat wie opzettelijk een persoon een bepaald feit ten laste legt aai zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan hij het bewijs niet levert, schuldig is aan laster. Art. 444 van het strafwet­boek voorziet, benevens een geldboete, een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar. Desalniettemin zou hij er de spons over vegen, mits U binnen de 14 dagen zeer uitdruk­kelijk en schriftelijk Uw verontschuldigingen daarvoor aanbiedt. In het andere geval houdt graaf Lippens zich het recht voor de passende gerechtelijke stappen te ondernemen. De escalatie kan niet meer verder gaan.

Burgemeester Lippens vindt dat Uw aantijgingen alle grenzen te buiten gaan en niet meer tolereerbaar zijn.

Desaltemin zou het de spons over vegen mits U binnen de 14 dagen zeer uitdrukkelijk en schriftelijk uw verontschuldigingen daarover aanbiedt.

In het andere geval houdt graaf Lippens zich het recht voor de passende gerechterlijk stappen te ondernemen. De escalatie kan niet verder meer gaan.


We zijn nu februari 2007 en er is tot nader order nog altijd geen klacht ingediend. In de loop van 2006 werd, na een tweede schrijven van meneer Lippens, wel een antwoord gericht aan de Heer lust , waarin betrokkene, van geeteruyen vermeldde dat hij nooit of nooit aan enige vorm van smaad heeft gedaan.

Tot nader order mag men in België nog altijd een mening hebben, en zich vragen stellen over bepaalde onderwerpen. Zeker als men een burgemeester heeft die beweerd dat de koning niets te zeggen heeft in Knokke omdat hij (Lippens dus) hier de baas is, en dat hij het zelfs spijtig vindt dat we een democratie zijn.

Om alle problematiek en vragen omtrent de mogelijke betrokkenheid van de burgemeester te laten stoppen zou het zelfs in het voordeel van de burgemeester zijn om daaromtrent een onderzoek te laten gebeuren. Zo kan aan alle speculaties een einde maken.

Dat had echter al in 1999 moeten gebeuren. Toen reeds vermelde hij namelijk reeds in de gemeenteraad dat eerstdaags een boek zou verschijnen waarin hij herkenbaar was, (de X1 dossiers van Douglas dekoninck) maar dat hij met die feiten niets te maken had. HIj heeft zich dus al 2x verontschuldigd.

anno, 2007 is daarover echt nog geen afdoend antwoord gekomen.