Nam het stadsbestuur genoeg maatregelen om de overtromingen van 12.08.2006 te vermijden?


1. Het was niet de bedoeling om gebruik te maken van een ramp om het stadsbestuur aan te pakken, net nu ze zoveel investeringen hebben gedaan om nieuwe roleringen aan te leggen.

2. Het was echter pas nadat enkele burgers ons daarover hebben aangesproken datwe besloent toch enig onderzoek uit te voeren. Zeker nadat iemand verteld had dat deze problematoiek reeds meerdere keren was voorgelegd op vergaderingen, maar dat die opmerkingen nooit in de verslagen werden opgenomen. De ramp was in feite deels al voorspeld. Daarenboven wisten bewoners uit de Parmentierlaan te vertellend dat zij voor de vernieuwing der riolering nooit waterlast hadden gehad, maar dat de problemen na de vernieuwing zijn ontstaan? 

 Maxim Willems in het nieuws 

Nieuws 13.08.06  - Knokke-Heist rekent op tussenkomst rampenfonds

 
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist vraagt dat onderzocht wordt of de regenval van zondagavond in aanmerking komt voor een tussenkomst van het federaal rampenfonds.
"Er is enorm veel water gevallen op korte termijn", zegt eerste schepen Maxim Willems. "Het gebeurt uitzonderlijk dat er straten in Heist onderlopen. Voor ons is dat het bewijs dat de hoeveelheid neerslag moet worden onderzocht."

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zette alle beschikbare brandweermannen en personeelsleden van de technische dienst in. Alle pompen werden ingezet om de hele gemeente snel droog te krijgen, ook de superpompen die vorig jaar voor de brandweer werden aangekocht. Omstreeks 21 was het water in heel Knokke-Heist aan het wegtrekken. De hoofdleidingen begonnen stilaan ruimte te krijgen. (belga) 

Volgens Schepen Willems was dit uitzonderlijk. Maar is dat wel zo? En indien niet, wie is dan de verantwoordelijke? Waarom worden nu weer paraplu's geopend?   

  
  1. Een ding is zeker: De rioleringsproblematiek te Knokke is al sedert 1998 GEKEND.
  2. De ganse stad loopt geen gevaar, maar sedert jaar en dag zijn er enkele knelpunten en die zijn GEKEND bij het stadsbestuur.  
  3. Het was NIET DE EERSTE dat er zoveel water te Knokke viel. (in 2006: 66 l/m2 en in 1999 63 l/m2)
  4. Het stadsbestuur was WEL op de hoogte van de rioleringsproblematiek te Knokke-Heist.
  5. Vanaf januari 2006 voerde de stad een belasting in om aanpassingen aan de riolering te bekostigen. Dus nog een bewijs dat  ze op de hoogte zijn van het probleem. 
  6. Studies gemaakt naar aanleiding van de grote overstromingen in 2004 hebben aangetoond dat er in de toekomst NOG MEER regen zal vallen. Het wordt dus misschien tijd dat de verantwoordelijke schepenen wat meer opzoekingen doen vooraleer ze nonsens aan de journalisten vertellen. (een paar zoekopdrachten bij GOOGLE en wij vonden het wel.)  
  7. Veel straten hebben PAS wateroverlast gekregen NA de vernieuwing van het rioleringssysteem . Dit is waarschijnlijk te wijten aan een verkeerd gebruik van het gebruikte rioleringssysteem.
  8. Het stadsbestuur kan de hulp inroepen van het WVI om de problematiek van de riolering te onderzoeken.
  9. Het bewijs vanmeer neerslag moet niet NOG EENS worden onderzocht. De informatie is reeds bekend.  
  10. De verantwoordelijke voor Openbare werken en daaronder valt het rioleringssysteem schepen is Luc Lierman een man waarvan we reeds de twijfelachtige reputatie aantoonden.   
Op 12 en 14 augustus 2006 was het resultaat van zijn verantwoordelijkheid te zien.
 
Besluit: In het bovenstaande nieuwsberichtje geef schpen Maximl Willems de indruk dat het overmacht was. Wij tonen aan dat ALLE kennis en middellen aanwezig waren om de ramp te verhinderen.  En wat met het bericht van 12.07.2005 [2005 - 1] waarin het stadsbestuur wist te melden dat rioleringsproblemen gedaan waren dankzij de verbieuwde riolering?
 
Een gerucht  dat het onderzoeken waard is: Een bron vertelde ons  dat de vernieuwde Lippenslaans 30 cm lager ligt dan de oude. Dat kun je nog altijd merken aan de drempels. Nog volgens die persoon zou dit te maken hebben met de hoogterooilijn der gebouwen.. Op deze mannier werd 30 cm gewonnen en dat blijkt genoeg te zijn om een extra verdiep te bouwen. Kan er een lezer dit bevestigen. Want indien dit waar zou zijn?   

  
Enkele  links die in toekomst het stadsbestuur van nut kunnen zijn.  Mischien waren ze ze vergeten

2. Belasting ingevoerd op 01.01.2005 ter bekostiging van het vernieuwen van de riolering ?

3. Handige link ingeval problemen riolering. 

4. WVI Info over rioleringsbeleid gemeentes - zie op pagina 2 

5. Types Rioleringssystemen


 De analyse 

 

 DEEL I. – 13.08.2006 - De overstroming

DEEL II:  Officieële documentatie

1. Aansprakelijkheid gemeentes. (WVI)

2. Van het WES

3. Studiebureau Cnockaert.  

4.      N.V. G. DERVEAUX - Ingenieursbureau - werkzaamheden te Knokke-Heist 

5. Rioleringsystemen

Deel III:  Krantenuitreksels

1.Rioleringswerken langs Lippenslaan zitten op schema – 2005

2. Stadsomroep Brugge - 07.04.2005 

3.      Nieuwsblad: Zware regenval doet kelders onderlopen 23.08.2004

4.      Het Nieuwsblad -03.10.2001 - KNOKKE-HEIST KNAPT WEGEN OP

5.      Oro Nieuws - Maandag 4 Januari 1999 

6.      Oro Nieuws Dinsdag 23 Maart 199

7.      ORO- Nieuws - Maandag 1999 

8.      Oro nieuws - 30.06.1998 - Nieuwe riolering Leopoldlaan

 


  Deel I. 12 Augustus 2006  De overstroming.

Enkele feiten zoals ze medegedeeld werden door burgers, kranten en eigen observaties.

Knokke-Heist – stadsgedeelte Knokke?

1. Parmentierlaan ter  hoogte van de huisnummers 121

Sedert de vernieuwing van de straat hebben deze mensen reeds 3 x hun kelders mogen laten uitpompen. Voor de vernieuwing hebben ze nooit geen last gehad.

2. Leopoldlaan:

2006: Onder water, en het probleem bestaat reeds meer dan 8 jaar; In 1998 werd er reeds voor 40.000.000 Bf. vernieuwingswerken aand e rioleringen gedaan?

3. Kruispunt Lippenslaan/Zoutelaan:

Sedert jaren is dit een gevaarlijk punt; Telkens bij zware regenval liep de boel onder water. Niettegenstaande het rioleringstelsel volledig vernieuwd werd stond nu op 12 augustus 2006 opnieuw 30 cm water.?  Weet jullie, beste lezers dat bij de vernieuwing der Lippenslaan deze 30 cm LAGER werd gelegd. Boze tongen beweren dat dit te maken zou hebben met de bouwrooilijnen zodat er nu ruimte zou vrijkomen om een extra appartement te zetten?  Indien iemand die dat kan bevestigen zou dat  zeer welkom zijn.

4. Kruispunt Elisabethlaan/Zoutelaan/diksmuidestraat/van bunnenlaan.

Die bewuste dag stond er zoals bij iedere zeer zware regen van meer dan 30 cm water. Ook hier is het ieder jaar hetzelfde. Normaal gezien echter is het enkel het kruispunt diksmuidestraat/Zoutelaan dat jaarlijks1 tot 3 overstromingen kent, nu was de wijk aan de beurt. JAARLIJKS overstromingen en toch deden de rioleringen het nog altijd niet. Kruispunt vernieuwd, fietspaden vernieuwd en de .. Riolering?

5. Maurice Lippensplein aan het station.

TOTAAL vernieuwd in 2006. meer dan 6 maanden werkzaamheden, riolering totaaal heraangelegd en.. Resultaat: 40 cm water. Dit niettegenstaande dat er in de GEKORO (Gemeentelijk raad Ruimtelijke Ordening) erop gewezen was dat er voldoende rekening werd gehouden met het probleem.  Men vond het zelfs niet nodig om deze opmerkingen in het verslag te noteren.?

6. Sparrendreef – richting Golf.

Dit gedeelte straat, dat naar de Golf van onze burgemeester loopt werd al 3 X verniewd in minder dan  6 jaar.

a..Eerst werd de straat heraangelegd, maar werden de bermen vergeten. Het water liep dus gewoon op straat in de riolering en de bermen verandereden telkens opnieuw in modderpoelen bij de minste regenval.

b. De bermen werden uitgediept, voorzien van plastieken rooster en volledig vernieuwd in het stuk tussen de Golf en Boslaan. Kwestie van ervoor te zorgen dat de wielen van de dure wagens niet meer in de modder stonden. Enne, daar zie je GEEN parkeerwachters.

c. Toen dit nog geen resultaat opleverde, de riolen lagen in het zand, werden de bermen dan maar weer opengelegd, gebetonneerd en in steen heraangelegd. Nu met beveiligde rioolputten. Maar, daar waar sommige putten onder het niveau liggen en telkens weer aanslibben met aarde, liggen anderen dan weer boven het straatniveau en zijn van NUL en GENERLEI waarde.

Wel beste lezer, als de kwaliteit van de werkzaamheden zo is in gans Knokke, dan is het niet te verwonderen dat we onder water staan.

Knokke-Heist – stadsgedeelte Heist.

In opbouw. – inlichtingen worden nog verzameld. 


Deel II. Officiële documentatie

1. Aansprakelijkheid gemeentes. (WVI)

 Die afspraken kunnen voor de gemeente leiden tot verschillende organisatievormen:
a. ze houdt het beheer van haar rioleringsnet in eigen handen en factureert de drinkwatermaatschappij voor  het afvalwatertransport in dat rioleringsnet,

b. ze draagt het beheer over aan een autonoom gemeentebedrijf.

c.ze geeft haar rioleringsnet of het gebruiksrecht ervan in handen van de drinkwatermaatschappij,
d. ze brengt haar rioolinfrastructuur onder in een intercommunale,die de rioleringen zal aanleggen en onderhouden,
e. ze wijst na een marktbevraging een privé-partner aan die de riolering beheert

Op korte termijn zal elke gemeente moeten beslissen hoe ze voortaan haar rioolbeheer zal organiseren. Ze moet de organisatievorm kiezen die haar het best helpt om haar rioleringsnet tegen 2015 uit te breiden, te onderhouden en te vernieuwen. Gemeentelijke saneringsbijdrage? Sinds 1 januari 2005 kunnen de drinkwatermaatschappijen hun abonnees ook een bijdrage in de kostprijs van de sanering aanrekenen. Dat geldt zowel voor de bovengemeentelijk  als voor de gemeentelijke sanering. Het bedrag van die saneringsbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgelegd: in 2005 bedroeg het 0,66 euro voor de bovengemeentelijke waterzuivering; de gemeentelijke bijdrage werd vastgelegd op een maximum van 0,99 euro. Elke gemeente kan vrij kiezen of ze die gemeentelijke saneringsbijdrage laat innen. Op termijn lijkt dat onvermijdelijk:het aanleggen, onderhouden en vervangen van de riolering kost zo veel dat de gemeente dat onmogelijk alleen uit algemene middelen kan betalen. Als de gemeente die onkosten integraal door de burger wil laten dragen,zou ze daarvoor zelfs een saneringsbijdrage per kubieke meter moeten aanrekenen die twee keer zo hoog is als wat nu is toegestaan. Een raming van de saneringsbijdrage per gemeente kan worden verkregen bij WVI


 2. Van het WES

Binnen het gebied dient onderscheid gemaakt te worden tussen het verstedelijkte gebied (Knokke, Heist en Westkapelle) en het landelijke gebied. Het verstedelijkte gebied heeft zich, met uitzondering van Westkapelle, volledig ontwikkeld in het duingebied. Het wordt gekenmerkt door een hoge graad aan verharde oppervlakte. Hierdoor is de infiltratie beperkt en stroomt het hemelwater snel af naar het rioleringsstelsel of rechtstreeks naar de waterlopen, wat hoge piekdebieten tot gevolg heeft. Bij zware regenval wordt het (in Knokke-Heist overwegend) gemengde rioleringsstelsel zwaar belast, waardoor overstorten in werking treden en een mengsel van hemelwater en afvalwater in ondermeer de Isabellavaart, Zwinnevaart en Paulusvaart terechtkomt. Hierdoor zijn deze waterlopen vervuild.


3. Studiebureau,

,Wat wel tot de verbeelding spreekt, is dat het studiebureau Cnockart de betrouwbaarheid van de statistieken zoals die tot nu werden gebruikt om de afwatering en de dimensies van de leidingen te berekenen in twijfel trekt. De realiteit van de voorbije twee jaar toont aan dat hevige regenval steeds  frequenter voorkomt. Het gaat niet meer op om na vier drama's te schermen met Volgens de cijfers komt dergelijke extreme regenval maar eens in de twintig jaar voor . Doe daarbij de historische groei van overbelasting door meer verharde oppervlakten en de afstroming komt globaal in het gedrang. (nieuwsblad)

 


4. N.V. G. DERVEAUX - Ingenieursbureau - werkzaamheden te Knokke-Heist 

 Riolering van Heldenplein naar Kursaalstraat (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken ‘De Bolle’ te Heist (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten kruispunten Natiënlaan (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Lippenslaan (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Lippensplein (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Parmentierlaan (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Graaf d’Ursellaan te Knokke-Heist (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Parklaan te Knokke-Heist (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Parentstraat te Knokke-Heist (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken 1ste Geniestraat te Knokke-Heist (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Parenstraat (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Albatrosstraat (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Visserskapelstraat (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Aug. Beernaertstraat (Gemeente Knokke-Heist)
Herinrichten en rioleringswerken Parmentierlaan te Knokke-Heist (Gemeente Knokke-Heist)

Renovatie Kerkstraat - fase 1 en fase 2 (Gemeente Knokke-Heist)

Rioolstudies en Hydronautberekeningen van:
Nevele, Knokke-Heist, Bredene, De Haan, Torhout, Nieuwpoor, Lichtervelde   


Deel III:  Krantenuitreksels

1. 13. augustus 2006 –Wateroverlast met meer dan  600 schadegevallen te Knokke-Heist

Zondagnamiddag 13 augustus kregen bepaalde wijken in Knokke-Heist te kampen met een hevige wolkbreuk. In de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heist noteerde men in een mum van tijd maar liefst 66 liter water per vierkante meter! De brandweer kreeg meteen 350 oproepen te verwerken en vooral in de Lippenslaan moesten heel wat mensen uit ondergelopen liftschachten geëvacueerd worden en kelders leeggepompt worden.

Omdat ook op maandag 14 augustus de badplaats geteisterd wordt door hevige regenbuien deden vandaag reeds opnieuw een 40-tal burgers beroep op de hulpdiensten.

Sinds zondagavond 13 augustus is de brandweer onophoudelijk aan het werk ter hoogte van de Zes Bochten tussen Natiënlaan en Nieuwstraat om met de nieuwe hydraulische dompelpomp (capaciteit 8000 tot 11.000 liter per minuut !) water over te pompen uit het rioleringsnet in de Isabellavaart.

Hetzelfde gebeurt met een gelijkaardige pompinstallatie ter hoogte van de villawijk 't Schildeken in Duinbergen om het rioleringsnet van Heist-Duinbergen te ontlasten.

600 schadegevallen

Het aantal schadegevallen is momenteel opgelopen tot een 600-tal. Het gemeentebestuur raamt de schade momenteel op anderhalf miljoen EUR. Het schepencollege zal dan ook bij de hogere overheid een aanvraag indienen om de wateroverlast officieel te laten erkennen als ramp. De gemeente raadt iedereen alvast aan om foto's te nemen van de schade die men heeft geleden.

Administratieve reactie

Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus zijn de administratieve diensten van het gemeentebestuur gesloten. Voor dringende hulp staan de veiligheids- en hulpdiensten natuurlijk 24 uur op 24 uur paraat.

Op woensdag 16 augustus kan de bevolking van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur terecht op het recyclagepark in de Sluisstraat 82 (tel. 050 62 51 84) om er hun grof vuil en andere beschadigde materialen af te leveren. Op donderdag 17 augustus is het recyclagepark zelfs open tot 21 uur. Op vrijdag is het afvalbakkenpark open tot 18 uur. Op zaterdag kan de bevolking er doorlopend terecht van 10 tot 18 uur.

(FN-eegedeeld-KH - Brugse omroep)


 2.  Rioleringswerken langs Lippenslaan zitten op schema - 2005

KNOKKE-HEIST - De rioleringswerken in de Lippenslaan vlotten. Dat deelt het gemeentebestuur van de badplaats mee. De werken zorgen momenteel nog steeds voor een bemoeilijkte verkeersdoorstroom in de badplaats. De werken die in september startten, moeten op 30 juni van de baan zijn. Het afvalwater van Knokke zal dan via nieuwe buizen worden weggeleid.

Schepen Knokke-Heist bezoekt rioleringen(Foto Jo Deman)
De rioleringswerkzaamheden in de Lippenslaan tussen het Alfred Verweeplein en het Maurice Lippensplein verlopen vlot. Deze vijfde fase omvat o.a. de aanleg van een nieuwe riolering voor de afvoer van riool- en oppervlaktewater. In dit gedeelte wordt ook meteen een collector met diameter van 1,8 meter aangelegd. De collector verbindt het pompstation ter hoogte van de Cassierstraat met de collector in de Natiënlaan. Deze collector zal instaan voor de afvoer van alle afvalwaters van de deelgemeente Knokke, met uitzondering van Het Zoute.

De afvalwaters van de deelgemeente Knokke worden via de collector Natiënlaan én het pompgemaal ter hoogte van garage Geeraerd verpompt naar het waterzuiveringsstation in Heist. Het Zoute blijft aangesloten op het waterzuiveringstation langs de Hazegrasstraat.

De collector in de Lippenslaan werd aangelegd in de as van de openbare weg én dit op een diepte van nagenoeg 5 meter. De kosten voor de aanleg van deze collector worden gedragen door de N.V. Aquafin.

Momenteel wordt ook nog gewerkt aan de ontbrekende schakel van deze collector,tussen de Nieuwstraat en de Lippenslaan. De diameter van dit sluitstuk bedraagt zomaar eventjes 2,50 m !

De aanlegkosten voor de collector Lippenslaan ten laste van de N.V. Aquafin bedragen 482.613 € (excl. B.T.W.) waarvan 410.191 € voor de riolering en 82.422 € voor het herstellen van de weg.

Het aandeel van de gemeente in het project Lippenslaan 5de fase bedraagt 1.412.025 €. (incl. B.T.W.).

Momenteel zijn de eigenlijke rioleringswerken beëindigd. De aannemer moet enkel nog de straatkolken plaatsen en aansluiten. Na aanleg van het sluitstuk collector Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Lippenslaan zullen de afsluitingsmuren doorgebroken worden. Op dat moment zal het afvalwater effectief kunnen doorstromen. Dit wordt voorzien voor het einde van juni 2005.

Momenteel wordt gewerkt aan de bovenafwerking van de Lippenslaan tussen Boudewijnlaan en het Alfred Verweeplein). Het einde van de werken is voorzien voor eind juni 2005.

In het najaar van 2005 wordt het Maurice Lippensplein omgevormd tot een reusachtige rotonde volgens een ontwerp van het Nederlandse bureau West 8. Op woensdag 18 mei om 19.30 uur zijn alle omwonenden uitgenodigd op een informatievergadering in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord waar de plannen uitgebreid uit de doeken worden gedaan en het publiek ruimschoots de kans krijgt om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur en ontwerpers. .gemeente Knokke-Heist 


 3. Stadsomroep Brugge - 07.04.2005

In Knokke wordt alles in gereedheid gebracht voor de collectorwerken in de Natiënlaan. Rioolbuizen met een diameter van 2,5 m tussen de Nieuwstraat en de Lippenslaan moeten worden vervangen.

Via deze nieuwe collector moet het afvalwater uit het centrum van Knokke vlotter afgevoerd kunnen worden. De huidige collector is hopeloos te klein voor het steeds stijgende afvalwaterdebiet.

Verkeer

Vanaf 11 april zal het verkeer plaatselijk omgelegd worden want er zal alleen een rijstrook beschikbaar zijn voor het inkomend verkeer. Het oostelijke rijvak moet dan worden uitgefreesd als voorbereiding voor de eigenlijke rioleringswerken.

Op de hoek van het Lippensplein met de Lippenslaan wordt dan ook de toegangsput afgewerkt waarbij haast gemoeid is want tegen eind juni moeten de werken uiteraard rond zijn.

(FN-Meegedeeld-Knokke-Heist)


4. Lippenslaan - riolering Brugse omroep 21.08.04 

Vanaf september wordt het gedeelte Lippenslaan tussen Smedenstraat en Alfred Verweeplein gerenoveerd. Hierbij wordt de riolering en de bovenafwerking volledig vernieuwd.


Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met de nv Aquafin, die in het midden van de rijbaan, op een diepte van ca. 5 m een collector (met een diameter van 1,80 m!) voor de riolering zal aanleggen tussen het Maurice Lippensplein en de noordzijde van het Verweeplein.

De opbraak van de trottoirs aan de oostkant vanaf de Smedenstraat tot aan de Boudewijnlaan begint op 6 september. De volgende morgen starten de nutsmaatschappijen met de vernieuwing en aanleg van leidingen in die zone. Het kruispunt Seb. Nachtegaelestraat - Lippenslaan en Smedenstraat - Lippenslaan zal onderbroken worden.
Vanaf 13 september vangt men aan met de aanpassing van nutsleidingen aan de westkant van de Lippenslaan, tussen Maurice Lippensplein en Boudewijnlaan.

Op 20 september wordt gestart met de opbraak van de rijbaan in de Lippenslaan vanaf het Maurice Lippensplein tot aan de Boudewijnlaan. Dan worden bronbemalingen geplaatst. Tevens wordt doorgewerkt aan de renovatie van de nutsleidingen in dat gedeelte. Van dan af is daar uiteraard geen verkeer meer mogelijk.

Vanaf 28 september worden de nieuwe rioleringen aangelegd.

Vanaf half oktober komt de nieuwe verharding op het kruispunt Lippenslaan - Seb. Nachtegaelestraat - Smedenstraat.

Na de uitvoering van dat werk in eerste fase komt dan de tweede fase, nl. het gedeelte Lippenslaan tussen Boudewijnlaan en zuidkant Alfred Verweeplein.

(FN-Meegedeeld) 


5. Nieuwsblad: Zware regenval doet kelders onderlopen 23.08.2004

Ook in Knokke-Heist moest de brandweer een dertigtal ondergelopen kelders uitpompen, voornamelijk in de Churchil- Leopold-, Elisabet- en Lippenslaan. Wateroverlast komt voornamelijk omdat de riolering in de kelders niet uitgerust zijn met een terugslagklep


 

6.Oro Nieuws - Maandag 4 Januari 1999 

De komende weken worden in de Graaf d’Ursellaan in Heist de voetpaden en de rijweg afgewerkt.  Kort voor de kerstvakantie werden de rioleringswerken volledig voltooid.  In februari krijgt deze tweede Heistse winkelstraat ook de nodige beplanting.


 7. Oro Nieuws Dinsdag 23 Maart 1999

De gemeenteraad in Knokke-Heist zal vanavond het licht op groen zetten voor het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Arcadelaan en de Acacialaan.  De kosten werden geraamd op 54 miljoen frank.  Er zal daarbij gebruik gemaakt worden van de trekkingsrechten van het investeringsfonds ten belope van 100%.   Ook een bijakte aan de studieovereenkomst wordt goedgekeurd voor het opstellen van een rioleringsplan in de Acacialaan, voor het stuk tussen de Arcadenlaan en de Eeuwfeestlaan.


8.ORO- Nieuws - Maandag 1999 

Door de overvloedige regenval van de voorbije dagen kregen verschillende plaatsen aan de kust te kampen met wateroverlast.  Ook in Zeeland en Noord-Frankrijk was dat trouwens het geval.  In Knokke moest het hemelwater door de brandweer onder meer nabij het Verweeplein van de ene riool in de andere gepompt worden.  In één etmaal viel aan onze kust gemiddeld ruim 63 liter water per vierkante meter: een ware zondvloed dus.


9. Oro nieuws - 30.06.1998 - Nieuwe riolering Leopoldlaan

Op 24 augustus wordt in Knokke de renovatie van de Leopoldlaan verder gezet.  Daarbij worden de kasseien tot aan de Bayauxlaan opengebroken en wordt een nieuwe riolering aangelegd.  Nadien wordt de nieuwe riolering ook doorgetrokken richting Blancgarinstraat.  De nieuwe werken in de Leopoldlaan zullen een half jaar in beslag nemen en circa 40 miljoen frank kosten.


10. Oro nieuws 14.08.1998 - Dringende vernieuwing riolering Lippenslaan ? 

 Het schepencollege van Knokke-Heist heeft vanmorgen bij hoogdringendheid beslist om een van de meest problematieke riooltrajecten in de badstad volledig te vervangen.  De beslissing werd genomen nadat een paar dagen geleden opnieuw een gat in de rijweg viel van het Gemeenteplein in Knokke.  Het was reeds de derde keer op vier maanden tijd.  Onder de rijweg trof men een holte aan van liefst 13,5 kubieke meter.  Onderzoek met rioolcamera’s heeft inmiddels aangetoond dat de riolering in het traject Gemeenteplein-De Klerckstraat over een afstand van 320m liefst 26 barsten en  10 lekkages vertoont.  Op 24 augustus zal nu gestart worden met de complete vernieuwing van de riolering over een afstand van 350m.  De kosten worden geraamd op 9,5 miljoen Bef.


  

11. Het Nieuwsblad -03.10.2001 - KNOKKE-HEIST KNAPT WEGEN OP

KNOKKE-HEIST - Nu het toeristische hoogseizoen is afgelopen, (her)starten op verscheidene plaatsen in Knokke-Heist wegenwerken. De belangrijkste zijn de werken in de Kust-, Lippens- en Natiënlaan. Maar ook op andere plaatsen staan renovaties op het getouw.

Deze week begint de derde fase van de renovatie van de Kustlaan, tussen het Driehoeks- en Van Bunnenplein. Er zijn drie deelfasen gepland. Het vak Van Bunnenlaan-Diksmuidestraat duurt tot Kerstmis. Tussen Nieuwjaar en Pasen werkt de aannemer aan het vak Diksmuide-/Marie-Joséstraat. Tegen half juni moeten ten slotte het vak Marie-Joséstraat/Driehoeksplein en de Marie-Joséstraat zelf vernieuwd zijn.

Ook in de tweede fase van de sanering van de Lippenslaan start de vernieuwing van de nutsleidingen. Door het werk op te splitsen in delen, blijft er bijna altijd één rijrichting open voor het verkeer. De vier fasen zijn het vak Bayaux-/Dumortierlaan (kant oneven huisnummers), vak Zoute-/Dumortierlaan (kant even nummers), vak Blancgarin-/Taborastraat (oneven nummers) en vak Dumortierlaan-Taborastraat (even nummers). Het einde van de werken is voor 15 juni 2002.

In de Natiënlaan zijn de rioolcollectorwerken al hervat tussen de Isabellavaart en de ingang van het kampeerterrein (tussen huisnummer 114 en 100). De werken duren ongeveer twee maanden. Het verkeer rijdt om via de oostelijke rijbaan van de Natiënlaan. Vanaf november start de aannemer met de doorsteek van de Natiënlaan ter hoogte van de Isabellavaart. Daarbij sluit hij het overstort bij de Korenbloemdreef aan op de nieuwe collector. Dan rijdt het verkeer via de westelijke rijweg. De planning na 1 januari 2002 blijft voorlopig behouden.

Ook de werken in de Dudzelestraat zijn hervat. Daar is tot november het asfalteren van het nieuwe fietspad aan de gang. In oktober wordt een nieuwe verlichting geïnstalleerd.

Het gemeentebestuur pakt dit najaar eveneens de Boudewijnlaan aan. De eerste fase, tussen de Albert- en Piers de Raveschootlaan, is aangevat. De nutsleidingen zijn vernieuwd, de riolering wordt aangelegd.

De tweede fase, tussen de Piers de Raveschoot- en Lippenslaan, is ook voor begin oktober. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 75 werkdagen.

 Patrick PAREZ03/10/2001