Dossier Politie 

 Het is niet de bedoeling de om het werk van de politie in het algemeen in twijfel te trekken, maar gezien een aantal burgers met toch wat klachten naar voor kwamen verduidelijken we hier het een en het ander. Daarbij Politie en politiek in Knokke liggen ZEER dicht.


 

1. Inleiding.

2. Realiteit

3. Werkwijze

4. Besluit.


 

1. Inleiding.

Tot 2001 was het simpel. Elke gemeente had zijn gemeentepolitie en verspreid over het land lagen rijkswachtkazernes. De rijkswacht  viel onder de staat en de politie stond volledig onder de burgemeester.  Het was algemeen geweten dat wanneer je wist dat de blauwe mannen soms hun werk niet naar goeddunken deden je naar de rooie gasten  kon gaan om alsnog recht te krijgen. Anderzijds kon men rekenen op de steun van de lokale politie om zeer regelmatig een oogje te sluiten wanneer je verkeerd geparkeerd stond, je een glaasje op had enz.. Als jonge gast met een defect fietslicht wisten we het: Blauwe streep , geen probleem - rode streep, wel een probleem. Jan politieman keek sneller door de vingers dan de strenge rijkswachter met snor.

Met de politiehervorming na de affaire Dutroux is dat allemaal grotendeels verdwenen. Politie en rijkswacht fuseerden. Er kwam een lokale politie en een bovenlokale politie. De eerste zorgt voor de basispolitiezorg, de federale politie is meer gespecialiseerd en helpt de lokale politie waar nodig.

Belangrijker voor dit verhaal is dat de burgemeester zijn heerschappij over zijn politie verloor. De basispolitietaken zijn immers ruim gedefinieerd. De wet op de geïntegreerde politie bepaalt dat elk korps moet instaan voor een aantal elementaire functies: onthaal, wijkwerking, recherche, openbare orde, slachtofferbejegening en interventie.

Hoofd van het politiekorps is de korpschef. Hij zorgt voor de praktische organisatie van zijn team en verdeelt de taken. Het betekent evenwel NIET dat de burgemeester niets meer te vertellen heeft. Hij mag de politie nog steeds aansturen en controleren.

In de meergemeentezone zoals te Knokke neemt de politieraad en het politiecollége deze taken over. In de politieraad zitten gemeenteraadsleden evenredig verdeeld volgens de bevolkingsaantallen van de betrokken gemeenten. Ook de burgemeesters van de gemeenten zetelen in de politieraad. In het politiecollege zitten dan weer enkel de burgemeesters.

Hoeveel gewicht een burgemeester heeft in dat college hangt minder af van het aantal inwoners dan van de dotatie die zijn of haar gemeente doet aan de politiebegroting van de zone.

De politieraad controleert het politiebeleid, keurt de budgetten goed en bepaalt de personeelsformatie. De raad moet ook de aanstelling van de politietop, met de korpschef aan het hoofd goedkeuren. Het politiecollege heeft de praktische organisatie van de politiediensten als bevoegdheid.

Een belangrijk orgaan in de nieuwe politiestructuur is de veiligheidsraad. Hier overleggen de burgemeester(sà van de politiezone met de procureur des konings, de korpschef en de bestuurlijke coördinator van de federale politie. (Die laatste is zowat de brug tussen lokale en federale politie).

Bron: De gemeente ont(k)leed – wegwijs in uw gemeente.

Herwig Reynaert – Bart Dobbelaere – Uitg. Vandenbroele. 2. Realiteit

 We weten allemaal dat Knokke-Heist een toeristenstad is en dat de gemeente via de politieraad  de politie de opdracht heeft om niet al te repressief op te treden wanneer het overtredingen betreft die verband houden met toerisme. Dat is tot een bepaald niveau aanvaardbaar, maar het wordt anders wanneer men gebruikt maakt van de onwetendheid  van de burger om bepaalde problemen onder tafel te schuifen.

Zo bijvoorbeeld het beroemde en beruchte Polé-Polé feest. Volgens het stadsbestuur en de eerste schepen Maxim Willems alsook en de feestvierende jeug een fantastische bedoening. Volgens de omwonenden een ware nachtmerrie.  In zoverre dat er in 2006 meer dan 300 klachten hebben ingediend. Althans dat denken de omwonenden, want officieel is er geen enkele.

Hoe komt dat nu? Wel het is eenvoudig.  We leggen het snel uit:

3. Werkwijze

Als je als burger naar de politie belt en een overtreding meldt heb je drie mogelijkheden:

 

1. De politie aanhoort je verhaal en zegt dat ze niets kunnen doen.

Resultaat: Je bent de pineut en het enigste wat je kunt doen is hen, door je kennis van de reglementeringen, te dwingen op te treden. Persoonlijke ervaring leert echter dat zelfs dat, niet altijd lukt. Het hangt soms af van de goodwill van de optredende agent. Wees dus altijd beleefd en zo duidelijk mogelijk als je probleem omschrijft.  

 2. De politie luistert aandachtig mee en stelt een verslag op.

Resultaat: De burger is tevreden want hij heeft gehoor gekregen.  Wat jij niet weet is dat zo’n verslag in feite van nul en generlei waarde kan zijn.  Het wordt meestal rechtstreeks verticaal geklasseerd. De ontvankelijkheid van zo’n verslag hangt in feite af van wat op de politieraad beslist word. En daar kan de gemeente via haar mandatarissen duidelijk veel gewicht in de schaal leggen.


3. De politie luistert aandacht mee, en stelt een PV (Proces Verbaal op.)

Resultaat: De burger is nu zeer tevreden en heeft nu al wat meer slagkracht. Maar opletten is ook hier de boodschap want opnieuw kan onze brave burger, die klacht indiende,  belazerd worden. Al dan niet opzettelijk. 

Een PV-nr wordt alsvolgt opgebouwd : BG staat voor arrondissement Brugge, 92 staat voor de kwalificatie van het misdrijf. Dan heb je nog het volgnummer en het jaartal. Alle kwalificaties boven 92 zijn bestemd voor de Politierechtbank. Alles onder de 92 zijn bestemd voor de Correctionele rechtbank. Er zal dus nooit een 61 toegekend worden aan een nachtlawaai gezien dit een overtreding betreft en geen wanbedrijf.

 

Voorbeeld: 1

BG. 61.18.004476/2001 dd 27/07/2001

BG 61. 18.0044762002 dd 13/01/2002

 

Voorbeeld 2

BG. 92.18.006625/2001 dd 14/10/2001

BG. 92.18.006626/2001 dd 14/10/2001

Daarenboven is het zo dat de klacht op het moment zelf wordt genoteerd en dat je dan,  ofwel nog dezelfde dag/nacht, naar het bureau moet om hem te ondertekenen of dat je dat, de daaropvolgende dag doet. Let op want het gebeurt dat de agent die je klacht noteerde de volgende dag  met verlof is. Soms vult dan een andere agent je klacht is, maar het kan gebeuren dat, voor welke reden dan ook, men je laat  terugkomen wanneer de betrokken verbaliserende agent terug uit verlof is. Of dat dan wel te maken heeft met de invloed van het stadsbestuur op de behandeling van de lokale klachten laat ik aan u, beste lezer over.  

 

4. Besluit:

 

Bovenstaande werkwijze is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Neen, hij is het resultaat van onze ervaringen met de lokale politie tijdens onze protestacties in verband met de strandproblematiek. Onze eerste klachten, 7 jaar geleden,  werden genoteerd en bleken later enkel verslagen te zijn, die, nadat ze besproken waren op de politieraad onmiddellijk de vuilnisbak ingingen. Op bevel van de korpschef en schepenen.

Slechts per toevall hebben we dat ontdekt, net als het feit dat onze eerste echte PV lokale nummers droegen (61) en waaraan meestal geen gevolg werd gegeven. Pas nadat ons  dat, door een sympathiserende agent,  duidelijk werd gemaakt  konden we, gebruik makend van onze reglementenkennis, eisen dat de PV's een 92 nummer kregen. Nadat dit was gebeurd kwam er uiteindelijk schot in de zaak. Het heeft echter wel 2 jaar, van 1999 tot 2001 geduurd  voordat we dat doorhadden. Uiteindelijk is het een pijnlijke ervaring. Je hebt vertrouwen in je politiediensten, de reglementering en dan stel je vast dat alles lucht is. Waar is de democratie dan wel gebleven.

Let wel, er zijn waarschijnlijk nog andere mannieren om je recht te laten gelden, hetgeen wij U hier aanbrengen zijn onze ervaringen. De politie op zichzelf is niet slecht, wel het systeem dat ontsporingen toelaat. 

Dus waarde lezer, ken je rechten, en ook je reglementen, want in Knokke-Heist is dat van groot belang indien je problemen hebt, die niet in de lijn liggen met de gedachtengang van ons stadsbestuur. 

 

Ons toegestuurd 

Een tijdje geleden (enkele jaren terug) werden bepaalde misdrijven uit het strafwetboek geplaatst.  Nachtlawaai, beschadigingen,... waren zodoende niet meer strafrechtelijk vervolgbaar.  Wel konden er gemeentelijke belastingen geheven worden tegen deze feiten.  Misschien werd er toen een 61-code toegekend.  Ik weet het niet. Ik denk de misdrijven vorig jaar terug werden opgenomen in het strafwetboek. Blijkbaar was het geen goede maatregel.  Vele van de misdrijven bleven onbestraft.  Misschien werd daarna terug PV opgesteld met de code 92... 

In principe wordt er niet gesproken over lokale en bovenlokale politie, enkel over de Lokale- en Federale Politie.  Gezien de Federale Politie enkel ter ondersteuning is van de Lokale Politie en voor gespecialiseerde Politietaken, worden er ook geen PV's opgesteld door de Federale Politie inzake nachtlawaai en dergelijke kleine misdrijven.  Dus worden er geen "bovenlokale PV's" opgesteld.  Alles wordt door de Lokale Politie geacteerd.