Hierstellen we een aantal vragen over het het project. Is het goed ? Komt het ten goede van de gemeentschap of zijn er andere belangen in het spel?

We betwisten echter geenzins de architectuur of de vormgeving.

Speelt de burgemeester hetzelfde spelletje als in 1991 waarin volgens een artikel in Knack toch vermoedens bestonden dat hij het gemeentebestuur verplichte om met de groep Wellens samen te werken. Toen betrof het namelijk ook een ondergrondse parking onder de mini golf.?

Zolang onze lokale gekozen "notabelen" naar de pijpen van onze burgemeester dansen en blijk geven van normenvervaging zal niets veranderen. Toen niet, nu niet , nooit niet.


Parking het Lichtorenplein.


Tijdens de voorbereiding van de werken aan het lichttorenplein werd aan de omliggende buurtbewoners van het lichtorenplein steeds voorgehouden dat hier een rotatieparking zou komen. Groot was de verwondering dan ook dat op een infodag (?) gehouden in september 2006 schepen Despiegelaere ons wist te vertellen dat de plannen waren veranderd en dat de rotatieparking naar het ijzerpark werd verlegd. De reden die hij daarvoor opgaf was dat er “een onderzoek” was gedaan en dat dit onderzoek had uitgemaakt dat in tegenstelling tot het ijzerpark minder dan 30% van de omliggende appartementen in de omgeving van het lichttorenplein over een eigen garage beschikte. Het was daarom economisch veel voordeliger om enkel verkoopsgarages onder het lichttorenplein te voorzien. Op een vraag uit het publiek hoeveel die garages dan wel zouden kosten kam het antwoord tussen de € 65.000 en € 75.000. aangevuld daarop werd nog vermeld dat diegene die zo’n garage aankocht de waarde van zijn appartement zag stijgen.?


De verbazing steeg nog verder toen er; op een geel aanplakbiljet (Commodo en Incommodo), uitgehangen op de werf de volgende info stond:

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek.

Bevoegde overheid: Het college van Burgemeester en Schepenen

Aanvrager: N.V. Lighthouse Parkings

Adres waarop exploitatie zal plaatsvinden: Lichtorenplein 8300 Knokke-Heist

Voorwerp van aanvraag: Uitbaten van een ondergrondse publieke parking.

Prodecure gestart: 22 juni 2206

Ter inzage: 23/06/2006 tot 22.07.2006
(in bezit van schrijver)

Normaal gezien was er dus een rotatieparking voorzien van een 150 wagens. Deze werden echter NA het verlopen van protestmogleijkheid nu vervangen door privé garageboxen die elk aan eenongeveer € 65.000 worden verkocht door de bouwheer. Het stadsbestuur daarentegen betaalt investeringssubsidies en koopt gedeeltelijk het toerismebureau terug (althans voor zover is op te maken uit het verslag van de gemeenteraad van 7 september 2006.). Ook volgens dat verslag zou die omkering er gekomen zijn op 5 augustus, ofwel 2 weken na het verstrijken van de inzagemogelijkheden.


zie punt 34 van de Gemeenteraad van 7 september 2006.

Artikel 4.

De vzw Toerisme Knokke-Heist te machtigen tot het aankopen van de reconstructie van de Lichttoren, het Bureau voor Toerisme en de voor de Dienst Toerisme bestemde zestien (16) staanplaatsen en twee (2) bergplaatsen, zoals deze werden aangeduid op het plan, opgenomen onder bijlage 5.2 van het ontwerp van concessieovereenkomst en dit voor een forfaitair bedrag van 1 804 838 EUR, BTW exclusief en dit onder de voorwaarden bepaald in het ontwerp van verkoopakte opgenomen onder bijlage 14 van het ontwerp van concessieovereenkomst.

Artikel 5.

Met het oog op aankopen van de reconstructie van de Lichttoren, het Bureau voor Toerisme en de voor de Dienst Toerisme bestemde zestien (16) staanplaatsen en twee (2) bergplaatsen aan de vzw Toerisme Knokke-Heist een gemeentelijke subsidie toe te kennen ten belope van 1 804 838 EUR en deze uiterlijk te beschikking te stellen bij het ondertekenen van de verkoopakte opgenomen in bijlage 14 van het ontwerp van concessieovereenkomst

Artikel 6.

met het oog op het realiseren van het Project aan de concessionaris een algemene investerings- en exploitatiebetoelaging toe te kennen ten belope van 3 803 080 EUR overeenkomstig de modaliteiten van de uitbetaling opgenomen in bijlage 17 bij het ontwerp van concessieovereenkomst

Het openbaar onderzoek spreekt dus van publieke parkings en het is logisch dat een, in de omgeving gelegen handelszaak daar enkel maar maar voordelen mee heeft. Het is dus onnodig en totaal contraproductief om daartegen bezwaar aan te tekenen.

Daarenboven ligt het lichttorenplein, in tegenstelling tot het IJzerpark, centraal in een gebied waar de grootste concentratie aan horeca en winkels aanwezig is van geheel Knokke-Heist.

Na het verlopen van een openbaar onderzoek de bestemming wijzigen ten voordele van de bouwheer en ten nadele van de lange termijnstrategie en de lokale handelaars is op zijn minst merkwaardig. Daarbij: Is het lichttorenplein geen openbaar gemeentelijk terrein.

Indien het openbaar onderzoek had gesproken van privé parkings had dit zeker een reden geweest om protest aan te tekenen. Knokke-Heist heeft kent namelijk een vergrijzing van zijn bevolking. (bron stadsbestuur zelf) en die ouderen willen natuurlijk zo dicht mogelijk hun wagen bij de handelszaak parkeren. Vooral in de winter, want met het gure weer is het zeker geen pretje om enkele honderden meters in een winderige straat naar de dijk te moeten lopen.

Het is dus op hoogst merkwaardig dat een openbaar onderzoek op zulke wijze foutieve informatie doorgeeft en dat een stadsbestuur darover doet alsof zijn neus bloedt. .

Is het niet zo dat een openbaar onderzoek er juist moet voor zorgen dat iedere burger van de veranderingen op de hoogte wordt gesteld.

En waarom treedt de gemeente hiertegen niet op? Waarom verdedigd de gemeente, door middel van de woorden van schepen Despiegelaere, de belangen van de bouwpromotor. Waarom worden de omliggende handelszaken weer belogen?

Het strand, het casino, de bouwvergunningen, de reserve, de parkings, enz.... NOOIT kan in de gemeente een bouwproject transparant naar voor worden gebracht. Steeds is er een ei of een jong. Van zodra er grote sommen geld mee gemoeid zijn kun je er zeker van zijn dat er ergens iets niet klopt. Maar ja, in de burcht van dictator Lippens kan en mag alles.

Om verder opnderzoek te vergemakkelijken werden aan het stadsbestuur de volgende vragen gesteld:

a. Is deze werkwijze normaal en wettelijk.

b. Kunnen de originele plannen van de parking, waarin eerst een rotatieparking was voorzien voorgelegd worden ?

c. We hadden graag de notarieele akten met betrekking tot de bouw en verkoop van het lichttorenplein ingekeken.

d. Waar is het gemeenteraadsverslag en/of officeele notulen die de verandering van bestemming goedkeurden.

e. Is het mogelijk om de briefwisseling en e-mails in verband met dit project en met betrekking tot de aanpassing van rotatieparking naar privé parking. in te kijken.

In die zin werd een mail alsook een aangetekende brief naar de bevoegde instanties geschreven.