De Boomgaard van Lipppens in de kalvekeetdijk.

hoe de Cie. du Zoute de gemeente gebruikt om haar belangen te behartigen.

En GEEN ENKEL RAADSLID PROTESTEERT ?


Ingezonden door den Berten van Heist, een bezorgde inwoner. 

Boomgaard Lippens. – Gemeentebelangen
----------------------------------------------------------
- Op een bepaald ogenblik in het recente verleden werd voor de oude
Boomgaard van Lippens een kapvergunning aangevraagd met de bedoeling er
een vernieuwde manège neer te poten.  Hierdoor werden niet alleen financieel
waardeloze gronden van de Compagnie Het Zoute omgezet in bouwgrond voor
een  manège, maar kwamen tevens de gronden van de oude manège vrij voor
verkaveling als villagrond.  Een dubbele winst voor de Compagnie Het
Zoute.  mwille van de natuurwaarde van de oude Boomgaard o.m. voor het
Boomkikkeractieplan, waartoe de gemeente zich via het GNOP verbond om
aan mee te werken, werd deze aanvraag voor kapvergunning aangevochten door
Natuurpunt vzw.  Indien burgemeester Lippens zijn privé-belangen en functie
als mandataris zo strikt gescheiden, zoals beweerd voor de pers, hoe
komt het dan dat gemeentesecretaris Marc Verhaeghe de zaak voor de Compagnie
Het Zoute is komen verdedigen toen de zaak voorkwam en de gemeente niet
tegen deze plannen is ingegaan in kader van het GNOP?